You are here

Werkwijze en (factuur)voorwaarden

Werkwijze en (factuur)voorwaarden

ALGEMENE WERKWIJZE, VOORWAARDEN & FACTUURVOORWAARDEN

 

1. Algemeen – De uitvoerder (of ‘de exploitant’)

1.        Dit zijn in 19 artikels (of hoofdstukken) de  algemene werkwijze ; de algemene voorwaarden, maar ook de factuurvoorwaarden. Samen met de afzonderlijke beschreven intellectuele eigendomsrechten maken ze onverwijld deel uit van de werkingen en praktijk van de heer Stefaan Bingé (°23/09/1977 te Gent), hierna verder genoemd ‘de uitvoerder of exploitant’.

2.       

DIENSTEN & PRODUCTEN: De uitvoerder is professioneel tuin- en landschapsarchitect, later gespecialiseerd in plantenziektekunde.

a.        Hij is hierin sedert 1996 professioneel en ondernemend actief ;

b.        Eveneens is hij werkzaam en erkend door diverse FOD (= de Federale Overheid) als groenexpert, inspecteur / vaststeller van allerhande tuin- en aanverwante problemen, auteur, docent, producent van diverse content, lesgever, presentator, e.d.  

c.        Hij trekt -en noteert- ook conclusies, hij stelt gerichte oplossingen voor (binnen de haalbaarheid en/of indien deze mogelijk zijn) en hij schrijft expertiseverslagen en rapporten.

3.        De uitvoerder, in hoofde en met name Stefaan Bingé, is de bedenker, oprichter en de enige eigenaar van o.a. de merknamen ‘De Tuindokter’ alsook ‘Groenacademie’, dewelke door hem sedert 2007 ontwikkeld en ontegengesproken wereldwijd gebruikt worden alsook inhoudelijk –integraal- zijn eigendom zij

Deze algemene werkwijze, voorwaarden en factuurvoorwaarden zoals hierna beschreven in de 19 artikels/hoofdstukken hebben ook  betrekking tot –en gelden ook voor- deze merknamen. 

d. INSCHRIJVING: De werking van de handelsonderneming en praktijken van de uitvoerder/de exploitant, staan ingeschreven op naam van de (besloten vennootschap) BV ENDORSE, als rechtsgeldige onderneming met (KBO) ondernemingsnummer BE 0644.845.508 ; en ook naam van STEFAAN BINGÉ, met (KBO) ondernemingsnummer BE 0742.364.556. 

e. De kantoren zijn gevestigd in de (straatnaam =) Kerrebroek 39, te 9850 Deinze (Nevele) (provincie Oost-Vlaanderen) in België. Dit is ook het enige geldige communicatie-, post- en facturatieadres.

 

 

2. Algemeen – De klant (of hierna ook genoemd ‘de opdrachtgever’)

1.        De natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan (hierna genoemd: ‘derde partijen’) wie ‘de uitvoerder’ door hem (verwachte of) geleverde diensten, stukken, licenties, producten, grondstoffen, prestaties e.d. leverde of toekomstig zal toekennen of leveren.

a.        Alle ‘derde partijen’ worden beschouwd en behandeld als ‘klant’ of ‘opdrachtgever’ van zodra ze een product of een dienst (ook IE) reserveren of een verzoek om hulp en/of tussenkomst richten aan ‘de uitvoerder’.

b.        ‘De uitvoerder’ ontvangt -en aanvaardt- verzoeken, opdrachten, e.d. zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch, via zijn websites als per e-mail.

2.        De klant is ertoe gehouden om alle verplichtingen na te komen inherent aan de geleverde (of verwachte leveringen) uitvoeringen, diensten, stukken, licenties, producten, grondstoffen, prestaties e.d.

 

3. Overmacht

1.        Hieronder worden alle gevallen en omstandigheden beschouwd waaraan ‘de uitvoerder’ niet(s) kan doen.

a.        Voorbeelden hiervan zijn o.a.: klimatologische (weers-) omstandigheden, medische redenen, verkeershinder, ongevallen, sterfte (ook sterfgevallen in nabije of professionele kringen) e.d. 

b.        Deze lijst is niet limitatief en dient breed geïnterpreteerd te worden.

2.        De abnormale en onvoorziene omstandigheden zijn onafhankelijk van diegene die zich erop beroept en waarvan alle gevolgen (mogelijke: zowel directe - als indirecte gevolgen) ; ondanks de eventuele voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

a.        Daardoor kan de afspraak of de verbintenis eventueel niet worden uitgevoerd, tot het ophouden van de overmacht.

3.        ‘De uitvoerder’ tracht evenwel ‘de opdrachtgever’ hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, al dan niet met een verklaring van de oorzaak of de reden van de overmacht.

4.        ‘De opdrachtgever’ kan op geen enkele manier schade vorderen van ‘de uitvoerder’ die mogelijks het gevolg is/zijn van overmacht en die omwille daarvan het tijdig leveren van diensten, stukken, producten, grondstoffen, prestaties e.d. (of de gevolgen ervan) in het gedrang zouden brengen ; noch van de geleden schade ervan ;

 

4.Toepassingsgebied

1.        Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle verzoeken van ‘de opdrachtgever’ aan ‘de uitvoerder’, zowel verbaal als schriftelijk (ook verzoeken per e-mail), alsook de opdrachten aanvaard en uitgevoerd door ‘de uitvoerder’, interne medewerkers, of door hem aangestelde derden. Ze sluiten de eventuele aankoop- of andere voorwaarden van ‘de klant’ of ‘de opdrachtgever’ onverwijld uit.

2.        ‘De opdrachtgever’ wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden voorafgaand of uiterlijk bij de aanvang van enige samenwerking of het toekennen van de opdracht.

a.        In geval van onbegrip of extra vragen kan elke ‘opdrachtgever’ steeds vrijblijvend verzoeken om informatie of bijkomende uitleg.

b.        Het vrijblijvend verzoek om informatie of bijkomende uitleg moet schriftelijk worden gericht ter attentie van ‘de uitvoerder’. 

 

5. De opdracht

1.        De uitvoerder’ en ‘de opdrachtgever’ zullen de nodige inspanningen leveren om het bestaan van potentiële belangenconflicten na te gaan en met elkaar transparant te communiceren ; desgevallend vóór de aanvang van de diensten door ‘de uitvoerder’. ‘

2.        De uitvoerder’ voert alle opdrachten uit naar best professioneel vermogen en binnen een redelijke termijn.

3.        ‘De uitvoerder’ verbindt zich ertoe elke opdracht confidentieel en met de nodige discretie te behandelen in overeenstemming met zijn deontologische regels.

4.        ‘De opdrachtgever’ wordt degelijk en transparant geïnformeerd over de ontwikkeling of uitvoering van de opdracht en desgevallend van het verloop van het dossier of de zaak (vb. ingeval van schadedossiers, juridische expertises e.d.).

5.        ‘De uitvoerder’ heeft het recht de opdrachten uit te besteden aan externe professionele partners of interne medewerkers binnen de onderneming en aan vervangers voor rechtbankwerk.

6.        ‘De uitvoerder’ is tevens gerechtigd om, al dan niet in samenspraak met ‘de opdrachtgever’ beroep te doen op derden (vb. gespecialiseerde -al dan niet wetenschappelijke-  laboratoria, onderzoekscentra en/of andere deskundigen) die nodig of noodzakelijk vereist zijn in het kader van het goede verloop of het welslagen van de opdracht waarmee ‘de opdrachtgever’ ‘de uitvoerder’ heeft belast of ingeschakeld.

 

6. Medewerking van ‘de opdrachtgever’

1.        De opdrachtgever’ dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. ‘De opdrachtgever’ staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.

2.        Indien ‘de opdrachtgever’ zijn noodzakelijke medewerking niet (tijdig) of niet volgens afspraak verleent, dan kan ‘de uitvoerder’, na de opdrachtgever zonder succes te hebben verzocht te hebben (of aangemaand), zijn dienstverlening stopzetten of extra inspanningen en diensten leveren; alsook de daarmee verbonden kosten aanrekenen ; om zijn opdracht professioneel te kunnen verder zetten.

3.        ‘De uitvoerder’ is niet aansprakelijk voor enige schade (zowel directe – als indirecte schade) die uit deze stopzetting ; noch voor de daarvoor extra geleverde inspanningen en gemaakte kosten die daaruit kunnen voortvloeien ; noch voor de overschrijding van termijnen, ramingen of budgetten, te wijten aan ‘de opdrachtgever’, aan (al dan niet) onderaannemers of contractanten, derden of aan overmacht.

 

7. Gangbare tarieven, voorschotten, erelonen en kosten

1.        ‘De uitvoerder’ rekent (al dan niet voorafgaand) zijn prestaties, kosten, grondstoffen, eventuele erelonen, speciale behandelingen e.d. aan ‘de opdrachtgever’ volgens de gangbare tarieven of kostprijzen van dat moment, al dan niet in samenspraak met ‘de opdrachtgever’.

a.        Het transparante overzicht kan op eenvoudig verzoek steeds worden verkregen.

2.        (Eventuele) betaalde voorschotten (vb. boekingen, reservaties,  gemaakte afspraken, e.d.) worden niet terugbetaald bij annulering door ‘de opdrachtgever’ zonder ernstige, gegronde reden door ‘de opdrachtgever’ (of iemand in zijn naam)/ de verzoeker / de klant.

a.        Een eventuele annulering kan kosteloos zijn maar dan moet ze ‘de uitvoerder’ minstens 3 maanden voor de geplande datum bereiken.

b.        De eventuele gemaakte kosten of de geleden schade zullen ten allen tijde door de verzoeker op ‘de opdrachtgever’ moeten vergoed worden.

c.        ‘De uitvoerder’ behoudt zijn rechten en ‘de opdrachtgever’ erkent deze plichten, ook al werden de afspraken gemaakt door externe professionele bureaus of agentschappen in opdracht en naam van ‘de uitvoerder’.

3.        De eventuele kosten en uurtarieven worden door ‘de uitvoerder’ bepaald naargelang de (al dan niet verwachte) prestatie(s), gebruik van toestellen, gespecialiseerde apparatuur, de voorbereidingen, de uitwerking van cursussen of dossiers, de specialisatiegraad en de ervaring van ‘de uitvoerder’ (of zijn medewerkers of een aangestelde derde partij), de hoogdringendheid, het belang of de specificiteit van de zaak, enz..

4.        De kosten die ‘de uitvoerder’ specifiek voor ‘de opdrachtgever’ voorschiet, zullen uiteraard ook worden doorgefactureerd en dienen integraal te worden betaald door ‘de opdrachtgever’.

5.        Voor de afgelegde kilometers rekent ‘de uitvoerder’ een kilometervergoeding aan.

6.        De algemene kantoorkosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, forfaitair aangerekend volgens een bepaald percentage van de verschuldigde lonen en andere kosten.

7.        Eventuele erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, experts, kosten van laboratoria e.d. worden rechtstreeks aan ‘de opdrachtgever’ gefactureerd, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

8.        Elke raming van de erelonen verschuldigd voor een bepaalde opdracht wordt te goeder trouw opgemaakt.

a.        Niettemin geldt zij slechts als raming en is dus niet bindend voor ‘de uitvoerder’.

b.        ‘De uitvoerder’ poogt ‘de opdrachtgever’ tijdig te informeren indien de raming dreigt overschreden te worden tijdens de uitvoering van een opdracht.

 

8. Facturatie

1.        ‘De uitvoerder’ kan een vergoeding aanrekenen voor de tijd besteed aan voorbereidend onderzoek of studie noodzakelijk voor het nauwkeurig bepalen van de op vraag van ‘de opdrachtgever’ opgestelde raming van de kosten en/of (ere)lonen verschuldigd voor de opdracht.

2.        Bij aanvang van elk nieuw dossier zendt ‘de uitvoerder’ eventueel een provisienota aan ‘de opdrachtgever’.

a.        In geval van niet-betaling hiervan, heeft ‘de uitvoerder’ het recht de (verdere of geplande) uitvoering van de diensten op te schorten.

3.        Vanaf de aanvang van de opdracht factureert ‘de uitvoerder’ zijn prestaties in principe op maandelijkse basis.

a.        Bij elke factuur ontvangt ‘de opdrachtgever’ een gedetailleerd leveringsoverzicht of een prestatielijst.

 

9. Betaling

1.        De door ‘de uitvoerder’ toegezonden facturen of ereloonstaten dienen steeds binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

2.        Ingeval van laattijdige betaling, zal de factuur, na aanmaning van ‘de opdrachtgever’ welke zonder reactie is gebleven, worden verhoogd met (1) een verwijlintrest van 15 %/jaar -vanaf de factuurdatum- en verhoogd met (2) een schadevergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, als vergoeding voor alle inspanningen en invorderingskosten.

3.        ‘De uitvoerder’ heeft, na ingebrekestelling van ‘de opdrachtgever’, het recht verdere diensten, leveringen of prestaties te schorsen, totdat alle vervallen facturen (of desgevallend ereloonstaten) integraal werden vereffend.

 

10. Betwistingen en geschillen

1.        ‘De Uitvoerder’ en ‘de opdrachtgever’ zullen altijd handelen in de geest van wederzijdse loyaliteit en zullen geen acties ondernemen of statements maken (noch aan derden) die mogelijk tegen deze goede verstandhouding ingaan of mogelijk de (o.a. commerciële, deontologische of humane) activiteiten van de anderen in diskrediet brengen.

2.        Beide partijen, ‘de uitvoerder’ en ‘de opdrachtgever’ streven ernaar dat zij bij een eventuele betwisting of geschil de nodigeinspanningen zullen doen om een minnelijke schikking te vinden.

a.        Ze zullen daarbij steeds denodige confidentialiteit en discretie eerbiedigen.

3.        Indien ‘de opdrachtgever’ niet akkoord gaat met de uitgevoerde werken, een lopende dossier, de praktische werkwijze, een gevraagde provisie of een factuur, dan dient ‘de opdrachtgever’ deze binnen de 14 dagen, voldoende gemotiveerd en schriftelijk (per aangetekend schrijven/zending met bewijskracht) mee te delen, of te protesteren, gericht aan ‘de uitvoerder’.

a.        In alle geval moeten de eventuele betwistingen, klachten of geschillen ‘de uitvoerder’ bereikt hebben uiterlijk binnen de 14 dagen na de effectieve uitvoering van de prestaties of levering door ‘de uitvoerder’.

b.        Een factuur kan immers ook later worden opgemaakt dan de werkelijke levering of prestatie door ‘de uitvoerder’ waardoor de betwistingen of klachten van ‘de opdrachtgever’ ongegrond of niet meer daadwerkelijk kan zijn.

c.        Laattijdige betwistingen, klachten of protest door ‘de opdrachtgever’ zullen daardoor als verwerpelijk, onjuist of ongegrond door ‘de uitvoerder’ worden beschouwd.

 

11. Derdengelden

1.        Alle gelden ontvangen van derden voor rekening van ‘de opdrachtgever’ worden gestort op de bankrekening van ‘de uitvoerder’ (vb. schadegevallen, juridische dossiers, enz.).

2.        ‘De uitvoerder’ mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van ‘de opdrachtgever’ de sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s of facturen.

a.        ‘De uitvoerder’ zal ‘de opdrachtgever’ hiervan desgevallend schriftelijk in kennis stellen.

3.        ‘De uitvoerder’ stort ; desgevallend ; alle bedragen die hij ontvangt van ‘de opdrachtgever’ voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

a.        ‘De uitvoerder’ zal daarvan op verzoek het bewijs leveren aan ‘de opdrachtgever’.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten (IE)

1.        Het intellectuele eigendom, alsook de auteurs- en afbeeldingrechten (hiervoor ook reeds  en verder ‘IE’ genoemd) van de merken, merknamen, logo’s, woordmerken, beeldlogo’s, merk andere namen (of afgeleiden), websites, concepten, content, manuscripten, boeken, mediaproducties, formats (al dan niet commercieel), allerhande scenario’s, beelden, stukken van beeldmateriaal, op geluidsband -of andere vormen van recorder- opgenomen -of door Stefaan Bingé gesproken of gezongen- materiaal, foto’s, tekeningen en/of alle aanverwante producten of afgeleide concepten, e.d. behoren integraal toe aan Stefaan Bingé, de eigenaar.

a.        Deze opsomming is evenwel niet limitatief.

2.        Ze mogen in geen geval en niet door derden gebruikt, gepubliceerd, uitgezonden of gecommercialiseerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de eigenaar (of een gevolmachtigde die daarvoor de schriftelijke toestemming heeft). 

3.        Alle ‘IE’ in de (eventuele –vb. in geval van expertiserapporten e.d. -) verzamelde procedurestukken, contracten, adviezen en andere documenten uitgaand van ‘de uitvoerder’ behoren uitsluitend toe aan ‘de uitvoerder’ en mogen in geen geval worden gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ‘de uitvoerder’.

4.        In geval van schending of het niet respecteren van deze ‘IE’ en de rechten van ‘de uitvoerder’ door ‘de opdrachtgever’ kan het de aanleiding zijn van een onmiddellijke stopzetting of schorsing van de samenwerking tussen ‘de uitvoerder’ en ‘de opdrachtgever’.

a.        Er kunnen, als gevolg van schending van deze rechten, door ‘de uitvoerder’ verbrekingsvergoedingen of schadevergoedingen worden geëist en gevorderd (gelijk aan de gemiste inkomsten + extra’s).

b.        De extra’s: Eventueel dienen gemiste inkomsten vermeerderd te  worden met een bedrag omwille van het niet naleven van de intellectueel eigendomsrechten, eventueel vermeerderd met een bedrag voor geleden professionele schade, laster- en eerroof, enz.

 

13. Inkomsten - royalties

1.        Het ‘IE’ alsook de mogelijke daaruit voortvloeiende of rechthebbende inkomsten, al dan niet door specifieke geleverde prestaties, en de royalties (o.a. uit auteurs- of afbeeldingrechten) behoren enkel en integraal toe aan de eigenaar Stefaan Bingé, tenzij er andere, duidelijke, ontegensprekelijke schriftelijke overeenkomsten zouden zijn of bewijzende goedkeuringen. In alle geval moeten ze schriftelijk omschreven en ondertekend zijn door Stefaan Bingé alsook de andere partij (die meent aanspraak te maken op mogelijke inkomsten of meent de mede eigenaar en/of belanghebbende partij te zijn).

 

14. Aansprakelijkheid

1.        Alle verbintenissen van ‘de uitvoerder’ en zijn medewerkers, met inbegrip van zijn medecontractanten of onderaannemers (hiervoor en hierna genoemd: ‘de uitvoerder’) zijn middelenverbintenissen en geen resultaatverbintenissen.

2.        De uitvoerder is niet aansprakelijk voor fouten (m.i.v. nalatigheden en grove fouten).

a.        Bovendien kan de aansprakelijkheid van ‘de uitvoerder’ enkel worden ingeroepen m.b.t. schriftelijke correspondentie en bevestiging van een eventuele uitvoering of behandeling (ondertekend door ‘de uitvoerder’).

3.        De aansprakelijkheid van ‘de uitvoerder’ is in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur of de eventuele tussenkomst van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, wat ‘de opdrachtgever’ uitdrukkelijk aanvaardt.

a.        Op eenvoudig schriftelijk verzoek ontvangt ‘de opdrachtgever’ bijkomende informatie over deze verzekeringen.

b.        Indien, om welke reden dan ook er geen tussenkomst zou zijn vanwege de verzekeraars, dan is de aansprakelijkheid van ‘de uitvoerder’ in hoofdsom, kosten en intrest beperkt tot de bewezen directe schade met een maximum van het aantoonbare bedrag van de door ‘de opdrachtgever’ betaalde facturen voor de door ‘de uitvoerder’ verleende diensten of leveringen die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheidskwestie.

4.        ‘De uitvoerder’ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen (van welke aard ze ook mogen zijn) van derden of andere deskundigen, noch voor indirecte en/of niet bewezen schade geleden door ‘de opdrachtgever’ of een derde.

 

15. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

1.        ‘De uitvoerder’ verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers met als doel de goede behandeling van de opdrachten en dossiers, het communiceren van nieuws (vb. digitale nieuwsbrieven) en de facturatie van zijn prestaties en/of facturen en (ere)loonstaten.

2.        ‘De uitvoerder’ verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.

3.        ‘De opdrachtgever’ heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

 

16. Beëindiging samenwerking of stopzetting dossier

1.        ‘De opdrachtgever’ en ‘de uitvoerder’ kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst schriftelijk beëindigen.

a.        In dat geval zal ‘de opdrachtgever’ alle prestaties van ‘de uitvoerder’ en alle kosten door ‘de uitvoerder’ gemaakt voor ‘de opdrachtgever’ vergoeden.

b.        ‘De uitvoerder’ zal op eerste verzoek de stukken aan ‘de opdrachtgever’ terugbezorgen.

 

17. Bevoegde rechter en rechtskeuze

1.        Elk geschil betreffende de samenwerking tussen ‘de uitvoerder’ en ‘de opdrachtgever’ valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent en is onderworpen aan het Belgisch recht.

2.        ‘De uitvoerder’ verkiest uitdrukkelijk te communiceren en te vorderen in de Nederlandse taal (zowel verbaal als schriftelijk).

3.        Elke vordering vervalt indien ze niet binnen het jaar na ontstaan van de oorzaak in rechte wordt gevorderd. Partijen kunnen tevens beroep doen op de procedure tot minnelijke geschillenbeslechting voorzien in het Belgische recht.

 

18. Prijsoffertes – opgave van data en kostprijzen

1.        Berekeningen en opgave van kostprijzen door ‘de uitvoerder’ van geplande werken, planten, grondstoffen, juridische en gespecialiseerde tussenkomsten, prestaties, allerhande leveringen, verplaatsingen- of transportkosten e.d. zijn niet bindend tenzij deze schriftelijk door de beide partijen overeengekomen en ondertekend.

a.        Ze zijn steeds onder voorbehoud van overmacht en wijzigingen (van bijvoorbeeld dag- en/of seizoensprijzen) en/of volgens eventuele onvoorziene onaangekondigde invloeden van de (variabele) grondstoffenmarkt en de gangbare handelsprijzen op de internationale markten.

b.        ‘De uitvoerder’ verklaart en verbindt zich om ‘de opdrachtgever’ meteen schriftelijk in te lichten van de eventuele prijsstijgingen, dewelke een invloed zouden kunnen hebben op de gemaakte afspraken en/of geplande leveringen.

2.        ‘De uitvoerder’ behoudt zich het recht om eventuele prijsoffertes te wijzigen alsook om geplande werken niet uit te voeren mocht blijken dat ‘de opdrachtgever’ nog openstaande schulden heeft bij ‘de uitvoerder’ of indien er een ander conflict tussen beide partijen is.

a.         Ten allen tijde zal ‘de uitvoerder’ ‘de opdrachtgever’ hiervan schriftelijk in kennis stellen.

b.        ‘De opdrachtgever’ blijft ten allen tijde verplicht om aan ‘de uitvoerder’ de eerdere geleverde diensten of prestaties, alsook alle openstaande schulden e.d. te betalen.

 

3.        De opgegeven levering- of uitvoeringstermijnen (vnl. m.b.t. praktische werkzaamheden) zijn benaderend en steeds onder voorbehoud van overmacht.

a.        Het overschrijden ervan kan evenwel op geen enkele manier een aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of eender welke andere sanctie (die ‘de opdrachtgever’ zou eisen van ‘de uitvoerder’).

4.        Alle prijsoffertes (ook mondeling afgesproken en/of verbaal gecommuniceerd met Stefaan Bingé) zijn vrijblijvend en hoeven niet schriftelijk ondertekend of bevestigd te worden door ‘de opdrachtgever’ om door ‘de uitvoerder’ daadwerkelijk uitgevoerd of geleverd te worden,

a.        tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld -of op recorder opgenomen- of overeengekomen. Beide partijen moeten evenwel voorafgaand hetzelfde bewijs in hun bezit hebben.

b.        Het rechtstreeks gegeven woord van ‘de opdrachtgever’ aan ‘de uitvoerder’ (in hoofde van Stefaan Bingé) is even sluitend dan een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke goedkeuring van de opdracht of prijsofferte.

5.        De geldigheidsduur van een offerte, of een opgave van kostprijzen (ook via e-mail), wordt door ‘de uitvoerder’ vastgelegd op max. 1 maand (of 30 dagen).

a.        De termijn loopt vanaf de datum van opmaak, of uitgifte van de offerte of de opgave/doorsturen van de kostprijzen.

b.        De datum staat steeds op de offerte of de opgave van de kostprijzen.

c.        Ook de verzendingsdatum van een e-mail (of een digitaal tekstbericht) dewelke werd uitgezonden door ‘de uitvoerder’  geldt als officiële en rechtsgeldige datum.

 

 

19. Slot en conclusie

1.        Beide partijen, zowel ‘de opdrachtgever’ en ‘de uitvoerder’, gaan ervan uit en erkennen dat er geen werken zouden worden uitgevoerd zonder vraagstelling van ‘de opdrachtgever’ en enig voorafgaand akkoord alsook verklaart ‘de opdrachtgever’ zijn/haar akkoord en kennis van deze immer geldende voorwaarden voorafgaand contact op te nemen met ‘de uitvoerder’.

a.        Het is ook niet mogelijk om het contactformulier te verzenden via de websites (www.detuindokter.be en www.https://bvba-endorse-expertisebureau.business.site) zonder de knop ‘akkoord met de werkwijze e.d.’ aan te klikken.

                                                               i.      Door het aanklikken van deze knop bevestigt ‘de opdrachtgever’ zijn/haar akkoord met deze voorwaarden en doet ‘de opdrachtgever’ afstand van zijn/haar eigen voorwaarden.

2.        Deze werkwijze en algemene voorwaarden zijn transparant en door iedereen na te lezen op de websites van ‘de uitvoerder’.

a.        Ze mogen evenwel niet door derden worden gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke en ondertekende toestemming van Stefaan Bingé.

 

***

 

Copyrights Stefaan Bingé © 2007 – 2023

 

Juridisch is dit een rechtsgeldig document/algemene werkwijze/sluitende voorwaarden. Het werd meermaals en door meerdere partijen nagelezen, inhoudelijk gecontroleerd en  aangepast.

 

(3.357 woorden - 23.926 tekens - 138 alinea’s - 683 regels). EINDE DOCUMENT.

 

 

***